Pomiary

Oferujemy szeroki zakres pomiarów akustycznych m.in:

 • pomiary parametrów akustycznych pomieszczeń: czas pogłosu (RT60) oraz pomiary zrozumiałości mowy (STI);
 • pomiary odbiorowe dla systemów DSO – poziom dźwięku A i wskaźnik transmisji mowy STI zgodnie z CEN/TS 54-32:2015;
 • pomiary systemów nagłośnienia: równomierność pokrycia, pasmo przenoszenia.

POMIARY AKUSTYCZNE SYSTEMÓW DSO

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) wymagają przeprowadzenia testów akustycznych niezbędnych do odbioru systemu:

 • pomiary poziomu dźwięku A komunikatów nadawanych z systemu DSO;
 • pomiary zrozumiałości mowy (STI);
 • pomiary tła akustycznego występującego podczas nadawania komunikatów.

Pomiary i raporty wykonujemy zgodnie z obowiązujacymi przepisami: [1] norma PN-EN IEC 60268-16:2021: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy oraz [2] CEN/TS 54-32:2015: Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru – Część 32: Planowanie, projektowanie, instalacja, uruchomianie, użytkowanie i konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Obsługujemy wszystkie typu obiektów z systemami DSO – m.in.:

 • hale magazynowo-przeładunkowe,
 • tunele drogowe,
 • hotele,
 • dworce kolejowe,
 • obiekty muzealne,
 • sklepy wielkopowierzchniowe, etc.

Metoda pomiarów: STIPA, bezpośrednia

Sprzęt pomiarowy: analizator NTI XL2 z mikrofonem NTI M2230 klasy 1.

POMIARY CZASU POGŁOSU I ZROZUMIAŁOŚCI MOWY

Od 2017 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki, obliguje do stosowania tzw. normy „pogłosowej”, która określa wymagane parametry akustyki wnętrza w nowobudowanych obiektach użyteczności publicznej – PN-B-02151-4:2015-06. Akustyka budowlana – Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.

Zgodnie powyższą normą pomieszczenia m.in.: sale audytoryjne, widowiskowe, konferencyjne, sale lekcyjne i pracownie szkolne, dworce kolejowe, obiekty muzealne etc. muszą spełniać określone w normie wartości czasu pogłosu oraz, dla wybranych grup pomieszczeń, wymagane wartości zrozumiałości mowy (STI).

Wykonujemy pomiary akustyczne i ekspertyzy dla pomieszczeń użyteczności publicznej. W przypadku obiektów modernizowanych wykonujemy pomiary akustyczne w stanie aktualnym. Na podstawie otrzymanych wyników opracowujemy wytyczne w zakresie adaptacji akustycznej wnętrza  – ilość i rodzaju potrzebnych paneli akustycznych pod kątem spełnienia wymogów normatywnych czasu pogłosu w pomieszczeniu.

 • Pomiary czasu pogłosu.
 • Pomiary zrozumiałości mowy (STI).

AKUSTYKA MAŁYCH POMIESZCZEŃ

 • Pomiar czasu pogłosu i parametrów pochodnych.
 • Analiza rezonansów pomieszczenia.
 • Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego.
 • Pomiar charakterystyki częstotliwościowej systemu.
 • Wykresy wodospadowe, spektrogram.

Obiekty:

 • Pracownie muzyczne, studio nagrań.
 • Kina domowe
 • Salony audio
 • Pokoje dedykowane do słuchania muzyki