Oferujemy szeroki zakres pomiarów związanych z oceną paramterów akustycznych pomieszczeń (RT60, EDT i pochodne), oceną emisji hałasu do środowiska (LAeq, SEL, LAmax)oraz pomiary wskaźnika zrozumiałości mowy systemów DSO (STIPA).

Wykonujemy symulacje akustyczne na etapie projektowania obiektu. Na podstawie wyników proponujemy rozwiązania mające na celu poprawę akustyki pomieszczeń oraz określamy wytyczne dotyczące strojenia systemów elektroakustycznych.

AKUSTYKA WNĘTRZ

 • Pomiar parametrów akustycznych pomieszczenia: czas pogłosu RT60, czas wczesnego zaniku EDT
 • Analiza rezonansów pomieszczenia dla pasma małych częstotliwości
 • Pomiar nierównomierności poziomu ciśnienia akustycznego
 • Pomiar charakterystyki częstotliwościowej systemu w pomieszczeniu.
 • Raport z pomiarów: wykresy wodospadowe, spektrogram, wartości RT60 w pasmach okt.

HAŁAS I AKUSTYKA BUDOWLANA

 • Pomiar i ocena emisji hałasu do środowiska: hałas drogowy, kolejowy, lotniczy, przemysłowy.
 • Pomiary zrozumiałości mowy systemów DSO metodą STIPA – zgodnie z wytycznymi CNBOP-PIB (2015) oraz zaleceniami wg normy PN-EN 60849
 • Określenie wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych (ściany, okna, nawiewniki) – zgodnie z PN-B-02151-3 (2015-10)
 • Pomiar izolacyjności przegród i elementów budowlanych

SYMULACJE AKUSTYCZNE

 • Wykonanie modelu pomieszczenia w programie EASE
 • Wykonanie symulacji: równomierność pokrycia, poziom głośności, prognoza czasu pogłosu RT60, prognoza wartości wskaźnika zrozumiałości mowy STI;
 • analiza wyników przed i po zastosowaniu adaptacji lub po zmianie urządzeń / parametrów systemu elektroakustycznego.