Pomiary czasu pogłosu

POMIARY CZASU POGŁOSU W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Od 2017 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki, obliguje do stosowania tzw. normy „pogłosowej”, która określa wymagane parametry akustyki wnętrza w nowobudowanych obiektach użyteczności publicznej – PN-B-02151-4:2015-06. Akustyka budowlana – Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.

Zgodnie powyższą normą pomieszczenia m.in.: sale audytoryjne, widowiskowe, konferencyjne, sale lekcyjne i pracownie szkolne, dworce kolejowe, obiekty muzealne etc. muszą spełniać określone w normie wartości czasu pogłosu oraz, dla wybranych grup pomieszczeń, wymagane wartości zrozumiałości mowy (STI).

Wykonujemy pomiary akustyczne i ekspertyzy dla pomieszczeń użyteczności publicznej. W przypadku obiektów modernizowanych wykonujemy pomiary akustyczne w stanie aktualnym. Na podstawie otrzymanych wyników opracowujemy wytyczne w zakresie adaptacji akustycznej wnętrza  – ilość i rodzaju potrzebnych paneli akustycznych pod kątem spełnienia wymogów normatywnych czasu pogłosu w pomieszczeniu.

  • Pomiary czasu pogłosu.
  • Pomiary zrozumiałości mowy (STI).